Oops...
Slider with alias TC-HP-ECommerce not found.

Huishoudelijk Reglement

Belangrijk!
 1. Elk lid van Koninklijke TennisClub Schoten (KTCS) wordt geacht bij zijn toetreding kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en verbindt zich ertoe de geest, de atmosfeer en het familiale karakter in alle opzichten te respecteren.
 2. Het parkreglement dient door alle leden en bezoekers geëerbiedigd te worden.
 3. Het speelseizoen begint het eerste weekeinde van april of het weekeinde van Pasen zo dit vroeger valt tenzij de spelcommissie er anders over beslist ingevolge weersomstandigheden of het niet beschikbaar zijn van de banen. Het eindigt op 31 oktober. Gedurende deze periode mogen de banen bespeeld worden van 9 tot 23 uur (zaterdag, zondag en feestdagen vanaf 9 uur), behalve wanneer spelen de toestand van de velden zou schaden of wanneer onderhoudswerken worden uitgevoerd.
 4. De banen zijn alleen toegankelijk voor:
  a) de spelende leden van Koninklijke TennisClub Schoten en hun genodigden zie art 5.
  b) de clubs en personen welke door de spelcommissie worden uitgenodigd.
  Het is elk lid toegestaan nazicht uit te oefenen op het voorgaande door lidmaatschapskaart en identiteitsbewijs te raadplegen. Overtredingen dienen ter kennis gebracht van de spelcommissie of van het bestuur.
 5. Elk spelend lid mag driemaal per seizoen een gast uitnodigen voor een tennis- of padelpartij. De speler die reserveert betaalt hiervoor online 5eur voor tennis en 5of7eur voor padel naargelang 1u of 1u30.  Indien persoon lid is van Tennis Vlaanderen (dus andere club ooit of gratis registratie) kan je deze naam intikken op terrein 3 tem 7 en klikken op “zoek gastspeler”, dan zou deze zichtbaar moeten zijn.
  Indien geen lid, mag hij/zij zich gratis registreren via hier.
 6. Leden en genodigden zullen tijdens het spelen als volgt gekleed zijn:
  – tennisschoenen (geschikt voor kleibanen) met uitsluiting van elk ander schoeisel
  – tennissokken en tenniskledij
  Bij koud weer is een overgooier of trainingspak toegelaten.
 7. De banen en het zich daarop bevindende materieel, omheining, tennisnetten, kabels, scheidsrechtersstoelen, banken, papierbakken. verlichtingsinstallatie, enz. zijn alle eigendom van Koninklijke TennisClub Schoten of de gemeente Schoten. De leden zijn verplicht op straf van schorsing of uitsluiting, dit alles met zorg te behandelen en beschadigingen door derden aangebracht onmiddellijk ter kennis brengen van het bestuur. Alle schade zal op de dader verhaald worden.
 8. De aanbevelingen van personen, door Koninklijke TennisClub Schoten belast met onderhoud en nazicht van de banen, materiaal en materieel, dienen stipt opgevolgd te worden.
 9. Leden en genodigden zullen alles vermijden wat aan beplantingen, materieel of het uitzicht schade zou kunnen berokkenen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen.
 10. Het roken, gebruik van glazen zijn niet toegelaten binnen de speelvelden. Niet-alcoholhoudende dranken in flesjes zijn wel toegestaan, op voorwaarde dat het leeggoed terug aan de toog wordt bezorgd. Het roken en het gebruik van glazen is niet toegelaten in de kleedkamers.
 11. Huisdieren zijn niet toegelaten, noch in de chalet noch op de terreinen.
 12. Leden van Koninklijke TennisClub Schoten hebben eergevoel, zij hebben een naam hoog te houden: daarom is hun houding sportief, hun gedrag onberispelijk, hun taal verzorgd, hun houding waardig.
 13. Behoudens wanneer hierna anders bepaald zijn de spelregels van de Vlaamse Tennisvereniging van kracht (zie officieel jaarboek van Tennis Vlaanderen waarvan één exemplaar in de chalet ter beschikking ligt).
 14. Voor het gebruik van de tennisbanen worden de instructies in verband met reservatie strikt nageleefd en de bezettingsnormen gerespecteerd.
 15. Wellevendheid en sportiviteit gebieden de spelers met eigen uitrusting te spelen. Tennisballen worden overgemaakt naar het speelveld waar ze horen. De tennisballen dienen behoorlijk gemerkt. Er mag maximum met 6 tennisballen per terrein gespeeld worden (uitgezonderd tennisschool).
 16. Zowel de chalet en zijn bijhorigheden als de inboedel staan onder bescherming van de leden, die erover waken dat geen schade wordt toegebracht, noch dat voorwerpen worden vervreemd. Elke handeling in die zin wordt onmiddellijk gemeld aan een bestuurslid. Alle kosten voortvloeiend uit beschadiging of vervreemding zullen verhaald worden op de dader. Sanctie zoals schorsing of uitsluiting is van toepassing.
 17. De kleedkamers dienen na gebruik volledig ontruimd. De club is niet verantwoordelijk voor kledij of uitrusting die achtergelaten worden, noch voor diefstal van persoonlijke voorwerpen of waarde papier van geld.
 18. De toegang tot de chalet is voorbehouden aan de leden van Koninklijke TennisClub Schoten, de burgemeester, schepenen en raadsleden van de gemeente Schoten en hun aangestelde, bestuursleden van Tennis Vlaanderen. De chalet is op weekdagen van het tennisseizoen open vanaf 11 uur (uitzondering wordt gemaakt op competitiedagen waarop het toegangsuur 9u30 is).  Tijdens het weekend en op feest-/brugdagen is de chalet open vanaf 10u.
 19. Het tarief van de consumpties hangt uit in het chalet. Deze prijzen zijn netto. De consumpties worden besteld en afgehaald aan de bar en het leeggoed achteraf terug aan de bar gebracht.
 20. Jeugd jonger dan 18 jaar gebruikt geen geestrijke dranken.
 21. Bij overtreding van het huishoudelijk reglement hebben bestuursleden en de spelcommissie, alsook de uitbaters, het recht de lidmaatschapskaart van betrokken lid af te nemen en met een nota aan de raad van bestuur over te maken, welke zich dan zal beraden over een eventuele sanctie.
 22. De raad van bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De leden zijn verzekerd voor ongevallen tegenover derden en voor zichzelf. Bij ongeval zal het slachtoffer hiervan binnen de 24 uur aangifte doen bij de secretaris of bij afwezigheid bij een ander bestuurslid.